HÁZIREND
A Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark házirendje
A KECSKEMÉTI ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS CSÚSZDAPARK ÜZEMELTETŐJE:
HÍRÖS SPORT NONPROFIT KFT.
6000. KECSKEMÉT OLIMPIA U. 1/A
1) A Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark (továbbiakban: Élményfürdő) igénybevétele során a Vendégek kötelesek a HÁZIREND előírásait betartani. A belépőjegy megvásárlásával a HÁZIREND rendelkezéseit az Élményfürdő Vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A HÁZIREND rendelkezéseinek megszegése, illetőleg be nem tartása esetén a zavartalan működés érdekében az Üzemeltető érdekében eljáró személyek kötelesek és jogosultak a Vendég udvarias felszólítására. A felszólítás ellenére történő szabályszegés esetén a Vendég az Élményfürdő szolgáltatásait nem, vagy csak korlátozottan jogosult igénybe venni, és a Vendég indokolt esetben köteles a Létesítmény területének elhagyására.
2) Az Élményfürdő nyitvatartási ideje:
naponta: 9.00.-20.00.óráig tart.
A medencék elhagyására 19.30 órakor kötelesek a Vendégek. Az Élményfürdő területét a Vendégek záróráig kötelesek elhagyni.
A nyitvatartási rendtől való eltérés esetén hirdetményben értesíti az Üzemeltető a Vendégeket.
3) Az Élményfürdő belépőjegy és egyéb, kiegészítő szolgáltatások árai a pénztárnál kerülnek feltüntetésre. A belépőjegy megvásárlásakor a Vendégek nyugtát kapnak, melyet távozásig kötelesek megőrizni. Az Élményfürdő használatának jogosultságát igazoló színes karszalagot - melyet a belépéskor a pénztáros ad át – a csuklóra rögzítve kötelesek hordani. A Vendégek a belépőjegy vásárlásakor esetleges számlaigényüket kötelesek jelezni a pénztáros részére. Az Élményfürdő pénztára eltérő üzemeltetői működtetés hiányában 19.00 órakor bezár. 19.00 órát követően az Élményfürdő területére további Vendégek nem léphetnek be.
4) Kedvezményes jegy kizárólag érvényes, kedvezményre jogosító kártya, érvényes diák- illetve nyugdíjas igazolvány felmutatása és ellenőrzése mellett vásárolható. A kedvezményre jogosító igazolványt a belépőjegy vásárlásakor köteles a Vendég felmutatni.
5) Az Élményfürdő alap- és kiegészítő szolgáltatásait a Vendégek saját felelősségükre vehetik igénybe. Az Élményfürdő medencéiben a Vendégek számára a fürdőruha, a gyermekek életkorának függvényében az úszópelenka használata kötelező! Az élményfürdő medencéinek vízmélységét táblákkal jelzi az Üzemeltető.
6) Az Élményfürdő területére a Vendégek a beléptető kapukon keresztül, érvényes jegy vagy belépő kezelését követően jogosultak belépni. A napi belépőjegy a vásárlás napjára érvényes. A napi belépőjegy vissza nem váltható, egyszeri belépésre jogosítja birtokosát. A jegy az Élményfürdő területének elhagyását követően újbóli belépésre nem jogosítja birtokosát.
7) 3. életévét be nem töltött gyermek belépése díjtalan. 6. életévét be nem töltött gyermek az Élményfürdő medencéit nagykorú felügyelete mellett veheti igénybe.
8) 14. életévét be nem töltött gyermekek kizárólag kísérettel tartózkodhatnak az Élményfürdő területén, és nagykorú kísérő felelősségére használhatják az Élményfürdő szolgáltatásait/létesítményeit, különös tekintettel a medencékre és a vízi csúszdákra.
9) Az élménycsúszdák (nagycsúszdák) kizárólag 12 éves kor felett vehetők igénybe. A 10-12 éves korú gyermekek szülői felelősség vállaló nyilatkozat kitöltését követően vehetik igénybe a nagycsúszdákat.
10) A csúszdák használata során, a helyszínen kifüggesztett csúszda szabályzat előírásainak és a csúszda kezelőszemélyzet utasításainak betartása kötelező.
11) A csúszdamedence, illetve a strandmedence lekerített része csobbanó medenceként üzemel. A csobbanó medencékben huzamosabb ideig tartózkodni, fürödni tilos! A csúszdákat igénybevevő Vendégek a csúszás befejezését követően a csúszda medencét, valamint a strand medence lekerített, érkező részét kötelesek mielőbb elhagyni.
12) A pancsoló medencét 12. életévüket be nem töltött gyermekek jogosultak használni nagykorú felügyelete mellett. A pancsoló medence csúszdáinak használata térítésmentes. A pancsoló medencék csúszdáit a 4. életévüket betöltött gyermekek jogosultak használni 12. életévük betöltéséig.
13) Kísérők a pancsoló medencét kizárólag gyermekfelügyelet céljából vehetik igénybe.
14) Úszómedence vízmélysége 2 m. Úszni nem tudó személyek az úszómedencét nem jogosultak használni.
15) Tilos az úszómedencében labdázni, a medencébe gumimatracot, úszógumit bevinni.
16) A pihenő gyógymedencét 14. életévet betöltött Vendégek használhatják. A medence egyidejű terhelhetősége 51 fő, mely terhelhetőséget az Üzemeltető köteles betartatni, míg a Vendégek kötelesek betartani. A pihenő medencében ugrálni, labdázni, fröcskölni tilos!
17) Az élménymedence vízmélysége: 1.00 - 1.40 m. Az élménymedencét és a strandmedencét vízbiztonsággal rendelkező személyek jogosultak igénybe venni.
18) A csoportok, különös tekintettel a gyermekcsoportok vezetői felelősek a csoport fegyelméért, élet-, baleset-, és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért.
19) Az öltöző használata esetén a Vendég fogas használatára jogosult. A fogason elhelyezett ruhák azonosítása érdekében a ruhatáros bilétát ad. A biléta megőrzése a Vendég kötelezettsége. A Vendégek távozáskor a biléta ellenében kapják vissza a fogason elhelyezett ruhákat. Vállfabiléta elvesztése esetén csak abban az esetben adható vissza a ruha, ha a biléta bemutatója igazolja, hogy a ruhát ő helyezte el a vállfán. Elveszett vállfabilétáért 200 Ft pótdíjat köteles a Vendég fizetni. A ruhatárban kizárólag ruházat helyezhető el. A ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
20) Az értéktárgyak elhelyezése külön értékmegőrzői díj ellenében, a vállfás öltözőben elhelyezett értékmegőrzőben történik. Az Élményfürdő kizárólag az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget a Ptk. 6:371. § rendelkezései szerint a fürdőkre vonatkozó eltérő rendelkezések alapján.
21) A medencék melletti ruhafogasokat a Vendégek saját felelősségükre ingyenesen használhatják. Az Élményfürdő területére bevitt, őrizetlenül hagyott tárgyakért, valamint az abból eredő károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
22) A Vendégek által talált tárgyak leadása a műszakvezető részére történik. Az elvesztett tárgyakat tulajdonosuk a tulajdonjog, vagy a birtoklásra vonatkozó egyéb jogosultság igazolása mellett külön nyilatkozattal átveheti.
23) Az Élményfürdő szolgáltatásait egészséges, fertőző vagy fertőzést okozó betegségtől, továbbá felületi vagy mélyebb szövetet érintő bőrsérüléstől mentes Vendégek vehetik igénybe. A fenti tünetekkel rendelkező személyek nem jogosultak az Élményfürdő szolgáltatásait igénybe venni. Az ittas, kábítószer, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló Vendégek az Élményfürdő területére nem léphetnek, illetőleg kötelesek az Élményfürdő területét elhagyni.
24) Az Élményfürdő területén a Vendégek kötelesek a közegészségügyi és higiéniai szabályokat betartani! A medencék használata előtt zuhanyozó és lábmosó használata kötelező! A medencék használata után a zuhanyozó használata ajánlott, míg a használat után a lábmosó használata kötelező!
25) Az Élményfürdő területére élőállat bevitele tilos!
26) 7. életévét betöltött Vendég részére tilos a különböző nemű öltözőkbe, zuhanyozókba történő belépése és tartózkodása!
27) A felszerelt hangosbemondó közlemények, hirdetések, üzenetek, felhívások, tájékoztatások célját szolgálja. Hangos bemondás a fürdővendégek részére a pénztárnál befizetett 200 Ft ellenében vehető igénybe.
28) Az Élményfürdő az életet és a testi épséget veszélyeztető rendkívüli időjárási viszonyok között (viharjelzés, hirtelen felhőszakadás, vagy egyéb időjárási tényező) a medencék használatát ideiglenesen, vagy az adott naptári napra vonatkozóan jogosult szüneteltetni. A korlátozást, a medencék elhagyására történő felszólítást hangosbemondó segítségével köteles a Vendégek tudomására hozni. A Vendégek ebben az esetben kötelesek a medencéket elhagyni. Azt a Vendéget, aki a felszólításnak nem tesz eleget, az Élményfürdő személyzete a medence elhagyására szólítja fel. A fenti felszólítás ellenére történő medencehasználat az Élményfürdő területéről történő azonnali kitiltást vonja maga után. A medencehasználat időjárási okokból történő ideiglenes, vagy végleges jellegű korlátozásából eredően az Élményfürdő a Vendégek részére kártérítést nem köteles fizetni.
29) Technikai, vagy egyéb más okból a vízi csúszdák vagy medencék üzemeltetésből történő lezárása jelzőszalagos lekerítéssel, figyelmeztető felirat, és figyelmeztető piktogram kihelyezésével történik. Tilos a Vendégek elől lezárt területekre belépni, a lezárt eszközöket, pályákat használni! A lezárást, egyéb korlátozásokat, és a figyelmeztető jelzéseket figyelmen kívül hagyó Vendégek kötelesek az ebből eredő károkért helytállni. Ezen károk körébe tartozik az Üzemeltető sérelmére bekövetkező vagyoni és nem vagyoni károk köre is.
30) Technikai hibából eredő szolgáltatás csökkenésnél az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.
31) Az Élményfürdő berendezési, felszerelési, kölcsönzési tárgyaira a Vendégek kötelesek vigyázni. A szándékos vagy gondatlan károkozás, mulasztás az okozott kár megtérítése iránti eljárást vonja maga után.
32) A medencék biztonsági felügyeletéért, a medencék vizének, a medencék környezetének a tisztaságáért, a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért, a mentőládák felszereléséért, a vízből mentettekhez az orvos/mentőtiszt kihívásáért (akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát) az uszodamester/úszómester felelős.
33) Az Élményfürdő biztonsági felügyeletéért, az általános tisztaságért, káresetek, vendégpanaszok, balesetek, talált tárgyak kezeléséért, az események naplózásáért, hatósági ellenőrzések esetén az ellenőrzésben való közreműködésért a műszakvezető úszómester a felelős.
34) Rendkívüli esemény és baleset esetén a műszakvezető értesítése kötelező!
35) Az Élményfürdő területén labdázni csak az arra kijelölt területen lehet.
36) Az Élményfürdő területén tilos olyan magatartást tanúsítani, ami saját vagy mások testi épségét veszélyezteti, a fürdőzők vagy pihenni vágyó Vendégek nyugalmát zavarja. Az Élményfürdő személyzetének kötelessége az Élményfürdő rendjét biztosítani, szükség esetén hatóságok bevonásával.
37) Az Élményfürdő területén a kiépített közlekedési utakat, lépcsőket kell igénybe venni. Közlekedéskor fokozott figyelemmel kell lenni a sérülések elkerülésére (pl.: elcsúszás, elbotlás, beütés, stb..). Tilos a Vendégek elől elzárt területekre belépni, a lezárt eszközöket, pályákat használni!
38) A parkosított pihenő-napozó területeket a Vendégek szabadon használhatják.
39) Az úszómesterek, vízőrök, csúszdaüzemeltető személyzet, biztonsági őrök, valamint az Élményfürdő munkatársainak kérését, illetve utasításait minden esetben be kell tartani!
40) Tilos a medencékbe törékeny tárgyat bevinni, a medencékben étkezni, tisztálkodószert használni, a vizet bármilyen módon szennyezni!
41) A medencék oldalfalairól lendületből nekifutással beugrani tilos!
42) Forró vagy felhevült testtel a medencék használata tilos!
43) Szemetet, hulladékot az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe kötelesek elhelyezni a Vendégek.
44) Tilos az Élményfürdő területén tudatmódosító, vagy más bódító szer használata és fogyasztása! Tilos a szemetelés, tűzrakás, jármű vagy más testi épséget és egészséget veszélyeztető tárgy behozatala, használata! A Vendégek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel más Vendégeket szükségtelenül zavarnának, megbotránkoztatnának.
45) Az Élményfürdő területén a kijelölt dohányzóhelyen kívül TILOS A DOHÁNYZÁS! Az Élményfürdő területén a kijelölt dohányzóhely DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY külön jelzéssel került megjelölésre.
46) Az Élményfürdő területén üzemidőben elsősegélyhely üzemel. Minden sérülést, rosszullétet az Élményfürdő legközelebbi munkatársának azonnal köteles a Vendég jelezni! Elsősegélynyújtó a mindenkori úszómester, elsősegélynyújtásra az úszómester köteles. A sérülés, rosszullét ellátásáról az érintett úszómester nyilvántartást köteles vezetni. Az érintett Vendégnek a „sérülési napló”-ba tett bejegyzést alá kell írnia.
47) Az Élményfürdő területén kiépített locsolóvíz csapok emberi fogyasztásra nem alkalmas vizet tartalmaznak, ezen csapok használatára a Vendégek saját felelősségükre sem jogosultak!
48) A belépőjegy megvásárlásával a Vendég hozzájárul, hogy az Élményfürdőben készült fotókat, felvételeket, az Élményfürdő saját reklám és promóciós tevékenységéhez eseti jelleggel szabadon felhasználhassa.
49) A Vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeit, reklamációit megtenni:
- Személyesen az Élményfürdő vezetőjének, a fürdővezető helyettesének, vagy az Élményfürdő műszakvezetőjének.
- Írásban, a pénztárban található Vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel. Az írásbeli bejegyzést olvashatóan, a panaszos nevével és elérhetőségeivel megjelölten, konkrét panaszt megjelölve kell megtenni. A fenti kritériumoknak nem megfelelő bejegyzés megválaszolására az Üzemeltető kizárólag a rendelkezésére álló információk alapján jogosult.
Az Élményfürdő köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A fenti kritériumoknak megfelelő panaszt a hatályos jogszabályok által előírt határidőben köteles megválaszolni.
50) A Házirend be nem tartásából eredő panaszok, és esetleges kárigények érvényesítésére a Vendégek jogosultak igénybe venni a fogyasztókra vonatkozó békéltetési, vagy ennek sikertelensége esetén rendelkezésre álló egyéb jogi eljárásokat.
Minden kedves Vendégünknek kellemes időtöltést, pihenést, és jó szórakozást kívánunk!
Hírös Sport Nonprofit Kft.
Kecskemét 2015. június 12.
 

Dokumentumok

 
 
weather failed, check feed URL